Välkommen till Brovalvet!

Boende och utbildning för barn i inskrivningsålder 11-16 år.

 

 Brovalvet HVB-hem erbjuder placering för barn/unga av olika nationaliteter med relations/psykosocialproblematik t.ex. ADHD, Asperger och ensamkommande barn. 
Vi tar emot pojkar/flickor inskrivningsålder 11-16 år. Placeringen bedöms individuellt utifrån problematik och behov av vård/omsorg vid förfrågan.
Samarbete med skola och andra instanser kring barnet för att tillgodose de behov barnet/den unge har.

 


All personal har kontinuerlig handledning, (se informationssidan). Till verksamheten finns psykolog, skolläkare och syo knuten.

Vårt arbetssätt vilar på en psykodynamisk grundsyn med bas i objektrelationsteorin och ett systemteoretiskt synsätt. Vi arbetar för att skapa en så fungerande och normal vardag som möjligt för ungdomarna. Där de kan få den trygghet som krävs för att de skall kunna och våga se sig själva, och med stöd, hjälp och tydliga förebilder hitta nya och mer adekvata sätt att förhålla sig till samhällets och omgivningens krav och förväntningar.


Genomförandeplaner upprättas med utgångspunkt från BBIC (Barns Behov I Centrum).

 

Brovalvet AB är beläget i Strömsfors, Svenljunga, 40 km sydost om Borås. Ansökan sker direkt till hemmet via resp. socialsekreterare.

 

Klicka här för karta »

Adobe Flash Player
 

Brovalvet AB, Box 61, 512 22 Svenljunga | Telefon växel: 0325-66 19 80 | Fax: 0325-62 74 18 | Org nr: 556417-8027 | Platsantal: 9
Kontaktpersoner: Hanna Carlsson (Föreståndare) 0325-66 19 82